Ouderbetrokkenheid

Het team van Widdonckschool Weert heeft “ouderbetrokkenheid” tot een
van de belangrijke thema’s gemaakt. De begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil niet als essentieel geacht.

 

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders
meeleven met het wel en wee van hun kind en als een serieuze
gesprekspartner gezien willen worden.


Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling.
Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig:
als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op
school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner.

 

Gezamelijk inzetten

Voorts is het van groot belang dat ouders en school zich in gezamenlijkheid
inzetten voor de ontwikkeling van het kind én dat school in bepaalde
situaties een rol van betekenis inneemt die bij kan dragen tot ondersteuning
van de ouders. Ouders zien zich vaak geconfronteerd met onmacht en
misschien onbegrip.

 

Bevorderingen

Regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking
bevorderen bij leerproblemen, gedragsproblemen of problemen thuis, zorgt
voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt
school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van
ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren
aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.


Betrokken ouders kunnen bijdragen aan een levendig schoolklimaat,
kunnen de school een kritische spiegel voorhouden en kwaliteitsverbeteringen aanjagen. Tenslotte kunnen de ouders ervoor zorgen dat de medezeggenschap een breder draagvlak krijgt.