Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Positive Behavior Support

10 mei 2017

De Widdonckschool is dit schooljaar (2016-2017) gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

 

Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Als team merken we dat een aantal leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben daar waar het gaat om gedrag. Met Passend Onderwijs is de instroom van leerlingen ietwat verandert (latere leeftijd, etc.).

 

PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.

 

Goed gedrag kun je leren!

 

PBS kent een aantal basiselementen:

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

Vanuit gemeenschappelijke waarden (zoals respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.

 

Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies.

 

2. Gedrag wordt aangeleerd

In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet.

 

3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd

Om gedrag structureel te stimuleren, heeft de school een beloningssysteem dat door iedereen wordt gebruikt, in alle ruimtes van de school.

 

4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie

Wanneer een leerling niet aan een gedragsverwachting voldoet, volgt een consequentie. Er is eenduidigheid binnen de school over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en leerkrachten duidelijk is hoe die consequenties eruitzien.

 

5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen

Een belangrijk en uniek element binnen PBS is dat een actieve samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt.

 

De implementatie van PBS duurt een aantal jaren. De Widdonckschool doorloopt het traject met schoolpsycholoog Michaël von Bönninghausen.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl