Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Nieuwsbrief #2 SO en VSO

19 maart 2020

BEDANKT!

Om te beginnen willen wij als team onze dank uitspreken aan alle leerlingen en ouders / verzorgers voor de manier waarop met deze uitzonderlijke situatie wordt omgegaan. De school ontvangt zelfs berichten van ouders met het aanbod om leerlingen op te vangen indien nodig. Een welgemeend “dankjewel!” aan eenieder!

 

Werkhouding leerlingen

Inmiddels is er gestart met het geven van onderwijs op afstand. De eerste ervaringen zijn dat leerlingen hier veelal heel actief en serieus mee aan de slag zijn, de planningen die worden aangeboden volgen en bij vragen contact zoeken met de mentor. Wij hopen dat dit de komende weken zo blijft!

Contact met mentor

 

Indien je als ouder / verzorger of als leerling vragen hebt over de lesstof of over de voortgang van je traject, dan kun je altijd telefonisch, via app of mail contact leggen met je mentor. Je mentor maakt communicatieafspraken over hoe je hem / haar het beste kunt bereiken.

 

Google classroom

Maandag jl hebben onder leiding van collega Rick van der Plaat een aantal collega’s (m.n. VSO) kennis gemaakt met de digitale omgeving van google classroom. Rick heeft de collega’s op voortvarende wijze laten zien hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden in deze periode. Een aantal mentoren maakt hiervan, samen met u en uw kind / pupil op dit moment gebruik. Voor eenieder vraagt dit flexibiliteit en is het veelal nog onbekend terrein. Sommige mentoren kiezen ervoor de digitale omgeving die reeds bekend is bij uw kind / pupil te gebruiken.

 

Eindtoets route 8 (SO)

Onderstaand bericht is eerder deze week reeds met de ouders van de schoolverlaters gedeeld.

-----

Gisteren is door het Ministerie van OCenW bekend gemaakt dat de eindtoets in 2020 niet door zal gaan als gevolg van het coronavirus.

De geplande eindtoets Route 8 wordt dit schooljaar niet afgenomen. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

Op basis van het schooladvies (reeds met alle schoolverlaters en ouders besproken) wordt nu bepaald waar leerlingen instappen op de middelbare school. Het advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. Op de middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op de juiste plek zitten.

 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen (SO)

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen met het sluiten van de scholen hebben direct impact op het verkeersexamen van 2020, zowel het theoretisch als praktisch examen. Het VVN is een plan aan het maken voor de verkeersexamens en zal deze zo spoedig mogelijk communiceren met de scholen. Wanneer hier meer over duidelijk is zullen wij desbetreffende leerlingen en ouders informeren via een nieuwsflits.

 

Staatsexamens (VSO)

Onderstaand bericht is eerder deze week reeds met de ouders van de staatsexamenkandidaten gedeeld.

-----

Via onderstaand bericht heeft het Ministerie van Onderwijs gisteren te kennen gegeven dat scholen open gaan voor eindexamenkandidaten die dit schooljaar in aanmerking komen voor het eindexamen. https://www.ad.nl/politiek/scholen-gaan-open-om-laatstejaars-schoolexamens-te-laten-maken~aa18e486/
Onderstaand een inhoudelijke toelichting op berichtgeving.

 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de centrale (schriftelijke) examens volgens het oorspronkelijke examenrooster van start gaan op 6 mei. De inhoud van het artikel heeft voornamelijk betrekking op het afnemen van schoolexamens. Schoolexamens zijn de toetsen (PTA) die laatstejaars reguliere-leerlingen moeten maken om in aanmerking te komen voor het eindexamen. Binnen het vso worden geen reguliere- maar staatsexamens afgenomen, wat betekent dat schoolexamens géén onderdeel zijn van het staatsexamentraject.

 

Concreet geldt op dit moment het volgende voor onze eindexamenkandidaten:

Uitgangspunt blijft dat alle RIVM-voorschriften gelden voor alle leerlingen en leraren. Vooralsnog blijft het lesprogramma online via de digitale leeromgeving aangeboden worden. Woensdag 18 maart waren op school individuele afspraken met de eindexamenkandidaten en is de laatste hand gelegd aan de examendocumenten die moeten worden ingeleverd. Tevens zal het verloop van de eerste digitale lesweek geëvalueerd worden met examenkandidaten en wordt opnieuw afgestemd wat nodig is aan maatwerk om de voorbereiding op de examens zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten.

 

Examens D&P (VSO)

Een aantal leerlingen van vso Widdonckschool Weert volgen een examentraject D&P. Binnen dit traject zijn er verschillende soorten examens: schoolexamens, reguliere eindexamens en staatsexamens. De schoolexamens worden door de mentor zelf afgenomen. In ons geval zijn dat de keuzevakken. De reguliere eindexamens (profielvakken) worden bij D&P leerlingen pas is het vierde leerjaar afgenomen, dus daar hoeven we ons nu nog geen zorgen om te maken.

 

Concreet geldt op dit moment het volgende voor de 3e jaars leerlingen D&P:

Uitgangspunt blijft dat alle RIVM-voorschriften gelden voor alle leerlingen en leraren. Vooralsnog blijft het lesprogramma online via de digitale leeromgeving aangeboden worden.

De keuzevakken die dit schooljaar afgerond moeten worden (d.m.v. een schoolexamen) worden vooralsnog niet ingeroosterd, totdat er meer duidelijkheid is wanneer we terug de klas in kunnen.

Regulieren eindexamens worden pas in het vierde leerjaar afgenomen.

Het staatsexamen voor MA1 (maatschappijleer) staat op donderdag 7 mei van 13:30u – 15:00u gepland. Zoals het er nu uit ziet, gaat deze gewoon door. De andere vakken worden in het 4e leerjaar geëxamineerd.

 

Tot slot willen we u vragen uw e-mail in de gaten te houden.

Met enige regelmaat zullen we u via een nieuwsbrief op de hoogte brengen van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

 

Voor nu, succes in deze periode en hopelijk zien we elkaar snel weer in goede gezondheid!

 

Team Widdonckschool Weert

 Nieuwsarchief